Hofra EN | HU
download Dokumentum letöltése PDF formátumban


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


I. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HoFra Színházi és Irodalmi Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Szerb utca 17. 1. em. 4., adószám: 10666371-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-162662, képviseli: Lekli Miklós ügyvezető, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://forwords.hu/hu/members/hofra oldalon (a továbbiakban: Weboldal) feltüntetett szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével kapcsolatos feltételeit, így különösen a Szolgáltató és a Szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a Felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal esetében a Weboldal kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak. Ezen szabályzatoknak a jelen ÁSZF-fel ellentétes rendelkezései esetén a Szolgáltatásokra vonatkozóan a jelen ÁSZF tekintendő érvényesnek.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által kínált Szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, vagy azok iránt érdeklődik, a jelen ÁSZF rendelkezéseit köteles elfogadni. Felhasználó a Szolgáltatás iránti Ajánlatkéréssel, valamint a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, tudomásul vette, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

A Weboldal „Jogkérés” menüpontjában található űrlapok beküldésével intézett, Szolgáltatásra irányuló kérés során a Felhasználó az űrlap alján található jelölőnégyzet kiválasztásával elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Amennyiben az Ajánlatkérés a Weboldalon kívül (pl. e-mailben) történik, a Szolgáltató köteles papíralapon vagy egyéb igazolható módon elérhetővé tenni a jelen ÁSZF-et, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele előtt köteles elfogadni.

A Szolgáltató esetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

A jelen ÁSZF 2022. május 19-én lép hatályba, amely dátum megegyezik az ÁSZF Weboldalon történő közzétételének napjával. A jelen ÁSZF a hatályba lépését követően igénybe vett Szolgáltatások tekintetében alkalmazandó.

Az ÁSZF rendelkezései annak hatálybalépésének napjától kezdődően valamennyi Szolgáltatás igénybevételére, valamint valamennyi Szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve Szolgáltatásokra ajánlatot kérő Felhasználóra nézve hatályosak.

A Szolgáltatónak jogában áll a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. Minden esetben a Szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

II. A Szolgáltató adatai

Név: HoFra Színházi és Irodalmi Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1056 Budapest, Szerb utca 17. I. em. 4.
Adószám: 10666371-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-162662
E-mail cím: info@hofra.hu
Bankszámlaszám (HUF): 11705008-20423520 (OTP Bank)
Bankszámlaszám (EUR): 11763055-40344885 (OTP Bank)

Tárhelyszolgáltató neve: BC.HU Kft.
Székhelye: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Elérhetősége: admin@bc.hu
Weboldala: https://bc.hu

III. A Szolgáltató Weboldalának elérhetősége

https://forwords.hu/hu/members/hofra

IV. A Szolgáltató Ügyfélszolgálata

A Szolgáltató a Weboldal működésével, a Szolgáltatásokkal, illetve azok igénybevételével kapcsolatban felmerülő kérdések esetén e-mailben, az info@hofra.hu címen áll a Felhasználók rendelkezésére.

V. Az ÁSZF elérhetősége

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit Weboldalán teszi közzé.

VI. Fogalom-meghatározások

Szolgáltatás: A jelen ÁSZF értelmében szolgáltatásnak tekintendő a Szolgáltató által színpadi szerzők, fordítók, írók művei jogainak hazai és határon túli színházak, könyvkiadók, filmgyártók számára történő közvetítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és tanácsadás.

Szolgáltató: A jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatásokat nyújtó HoFra Színházi és Irodalmi Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság.

Felhasználó: Minden olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat igénybe veszi, vagy azokra ajánlatot kér.

Jogtulajdonos: Szerző, jogutód vagy a szerzői jogok meghatalmazott képviselője, aki az adott műhöz kapcsolódó mindennemű szerzői jog jogosultja, és akinek nevében, megbízásából és képviseletében a felhasználási szerződés megkötése során a Szolgáltató jár el.

Ajánlatkérés: A Felhasználó által a Weboldal „Jogkérés” menüpontjában a megfelelő űrlap kitöltésével a Szolgáltató részére elküldött jogkérés vagy információkérés.

Egyeztetési eljárás: A Szolgáltató és a Felhasználó közötti eljárás, amelyben a Felek a jogkérés elbírálásáról, illetve annak pozitív elbírálása esetén a Szolgáltatás díjáról és feltételeiről egyeztetnek.

VII. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások a Weboldal fejlécében található „Szerzők” „Színdarabok”, valamint a Weboldal láblécében található „Szolgáltatások” menüpontokra történő kattintással érhetők el. A Szolgáltatás iránt érdeklődő Felhasználók elsősorban a Weboldalon keresztül, a „Jogkérés” menüpontra történő kattintással, a megfelelő online űrlap kitöltésével – a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásával – tudnak ajánlatot kérni a kiválasztott Szolgáltatásra, illetve elindítani a jogkérési folyamatot.

A jelen ÁSZF-ben foglaltak attól a pillanattól kezdve érvényesek a Felekre, hogy a Felhasználó a Weboldalon a „Jogkérés” menüpontban található űrlapon a saját adatait és a mű felhasználásának engedélyeztetéséhez szükséges egyéb adatokat kitölti, és elektronikus úton elküldi a Szolgáltatónak, majd az űrlap beérkezését Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja. A Felhasználó az űrlap elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szerződés a Felek között elsősorban a magyar Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szerinti feltételekkel jön létre.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéért a Weboldalon feltüntetett Díjszabásban meghatározott mindenkori díjat köteles fizetni Szolgáltató részére (a továbbiakban: Díjszabás).

VIII. A Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel, Ajánlatkérés és szerződéskötés menete

A Felhasználónak elsősorban elektronikus úton van lehetősége felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Az elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül az alábbiakban részletezett módon lehetséges.

A Felhasználónak a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételhez nem szükséges a Weboldalon regisztrálnia. A Szolgáltatás iránt érdeklődő Felhasználók elsősorban a Weboldalon keresztül, a „Jogkérés” menüpontra történő kattintással, a megfelelő online űrlap kitöltésével – a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásával – tudnak ajánlatot kérni a kiválasztott Szolgáltatásra, illetve elindítani a jogkérési folyamatot. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató ajánlatot tudjon adni, az űrlapon feltüntetett adatok megadása, valamint az Adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadása szükséges. Az Ajánlatkérés az „Űrlap elküldése” gombra kattintással küldhető el. A Szolgáltató ezúton is felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az Ajánlatkérés nem minősül szerződéskötésnek. A szerződéskötésre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kerül sor.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ajánlatkérést egyéb írásbeli módon rögzítse.

A Felhasználó a Weboldalon a „Jogkérés” menüpont alatt található űrlap kitöltésekor, az „Engedélyezendő terület” kiválasztásával dönt arról, hogy földrajzilag mely területre (országra vagy településre) vonatkozóan kívánja igénybe venni a Szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó kizárólagosságot igényel – azaz olyan jogot kíván szerezni, amely az adott földrajzi terület (ország vagy település) tekintetében kizárólagos jogbirtoklást biztosít számára –, erre vonatkozó igényét az „Engedélyezendő terület” kiválasztását követően, a „Kizárólagosság a területre” felirat melletti jelölőnégyzet bejelölésével jelezheti. Szolgáltató rögzíti, hogy a kizárólagosság iránti kérelem nem jár automatikusan a kizárólagos jogok megszerzésével, annak feltételeit a Szolgáltató és a Felhasználó az Engedélyezési eljárás során egyeztetik.

Szolgáltató ezúton is kéri, és felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy az űrlapon szereplő adatokat pontosan, a valóságnak megfelelő adatokkal töltsék ki, mert a várható jogdíj ezen adatok alapján kerül megállapításra. A Felhasználó köteles a jogkérésben szereplő információk kitöltésekor jóhiszeműen eljárni, a megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az azokban történt változást haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. A hibás vagy valótlan adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó az űrlap kitöltésekor szándékosan vagy gondatlanul helytelen információkat ad meg, az ebből fakadó esetleges károkért – ideértve a Szolgáltatónak okozott kárt is – kizárólag a Felhasználó felel.

Amennyiben a Weboldalon keresztül vagy egyéb módon írásban rögzített Ajánlatkéréskor a Felhasználó által megadott információk teljesek, azaz az Ajánlatkéréshez nincs szükség további információ bekérésére a Felhasználótól, a Szolgáltató az Ajánlatkérés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül elektronikus úton megküldi a várható jogdíj és ügyintézési díj mértékét tartalmazó ajánlatát a Felhasználó részére. A Felhasználó köteles az ajánlatra 30 (harminc) napon belül elektronikus úton, írásban reagálni.

Amennyiben az Egyeztetési eljárás eredményes a Szolgáltató és a Felhasználó között, tehát a Felhasználó elfogadja az ajánlatot, a Szolgáltató a Díjszabásban meghatározott, az Egyeztetési eljárás során a Felhasználóval egyeztetett ügyintézési díjról elektronikus úton 8 (nyolc) napos fizetési határidővel kiállított számlát küld a Felhasználó részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jogkérést abban az esetben továbbítja a Jogtulajdonos részére, ha a Díjszabásban meghatározott ügyintézési díj megfizetésre került a Szolgáltató részére. Az ügyintézési díj a Szolgáltató által megjelölt bankszámlán történő jóváíráskor minősül teljesítettnek.

A Felhasználó részére megküldött ajánlat 30 (harminc) napig érvényes. Amennyiben a Felhasználó 30 (harminc) napon belül nem reagál írásban a Szolgáltató által küldött ajánlatban foglaltakra, az Egyeztetési eljárás felfüggesztésre kerül. Amennyiben a Felhasználó 30 (harminc) napon túl reagál a Szolgáltató által megküldött ajánlatban foglaltakra, Szolgáltató fenntartja a jogot az ajánlat módosítására.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató ajánlatában foglaltakat elfogadja, és a jogkérési eljárás megindításához szükséges ügyintézési díjat megfizette Szolgáltató részére, a Szolgáltató a jogkéréssel megkeresi a Jogtulajdonost. A Szolgáltató ezúton is felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az Ajánlatkérés és az ügyintézési díj megfizetése nem jelenti azt, hogy a Felhasználó felhasználási engedélyt kapott volna. A felhasználás a Jogtulajdonos hozzájárulása nélkül nem megengedett, és jogi eljárást vonhat maga után.

A Szolgáltató ezúton is felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Szolgáltató által megküldött ajánlatban foglaltak irányadó jellegűek. A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Jogtulajdonos biztosan engedélyezi a felhasználást, illetve, hogy azt az ajánlatban foglalt feltételekkel engedélyezi. Amennyiben a Jogtulajdonos az ajánlatban meghatározott jogdíjtól eltérő feltételekkel engedélyezi a felhasználást, ennek tényét a Szolgáltató jelzi a Felhasználó felé, és a Felek közötti Egyeztetési eljárás újra megkezdődik. Amennyiben a Jogtulajdonos a felhasználáshoz nem járul hozzá, ennek tényéről a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Felhasználót. A Szolgáltató a Jogtulajdonos döntéséből eredő, a Felhasználót ért kárért való felelősségét kizárja.

Amennyiben a Jogtulajdonos az Egyeztetési eljárás során megvitatott feltételekkel engedélyezi a felhasználást, a Szolgáltató tájékoztatja ennek tényéről a Felhasználót, és előkészíti, valamint megküldi a Felhasználónak az egyedi felhasználási szerződést. A Felhasználó a szerződés áttekintését követően módosítási javaslatokkal élhet, amely módosítási javaslatait írásban köteles jelezni a Szolgáltató felé. Ha a Felhasználó módosítási javaslatait több körben, utólag vagy változáskövetés nélkül küldi meg a Szolgáltatónak, a Szolgáltató jogosult a mindenkori Díjszabásban foglalt díjat kiszámlázni a Felhasználó részére.

A szerződéskötés elektronikus úton, történik, hiteles elektronikus aláírási szolgáltatást nyújtó weboldalon keresztül. A Felhasználó kérésére lehetőség van papír alapú szerződéskötésre, ez esetben azonban a Felhasználó a mindenkori Díjszabásban rögzített díj megfizetésére köteles.

Felhasználó az elektronikus aláírási szolgáltatást nyújtó weboldalon keresztül kötött szerződést az adott weboldalon meghatározott módon elektronikus aláírásával, a papír alapon megkötni kívánt szerződést aláírásával ismeri el. Az aláírást követően a Szolgáltató jogosult kiszámlázni a Felhasználó részére az Egyeztetési eljárás során a Felhasználóval egyeztetett és a mindenkori Díjszabásban rögzített díjakat.

A szerződés a legtöbb esetben magyar nyelven jön létre. Bizonyos esetekben, a Jogtulajdonos kérésére a szerződés a magyartól eltérő nyelven jön létre.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a jogdíjon és a mindenkori Díjszabásban rögzített ügyintézési díjakon felül felmerülő egyéb költségek (külföldi Jogtulajdonosnál bankköltség hozzájárulás a külföldi bankszámlára történő átutalásokhoz, a hatályos jogszabályok által előírt adók, járulékok) a Felhasználót terhelik.

Amennyiben a Felhasználó a feltételek elfogadását és a szerződéstervezet megküldését követően eláll a jogkéréstől, a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori Díjszabásban foglalt díj megfizetésére köteles.

A Jogtulajdonos és a Felhasználó között, a Szolgáltató közvetítésével létrejövő felhasználási szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

IX. Hosszabbítás, módosítás

A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Jogtulajdonos és a Felhasználó között, a Szolgáltató közvetítésével kizárólag az egyedi szerződésben rögzített, határozott időtartamra jön létre szerződés.

Amennyiben a Jogtulajdonos és a Felhasználó között, a Szolgáltató közvetítésével korábban már létrejött egy adott felhasználásra vonatkozó szerződés, a Felhasználó a szerződés lejáratát megelőző legfeljebb 30 napig külön eljárási díj nélkül jogosult a szerződést meghosszabbítását kérni.

Amennyiben a Felhasználó a hosszabbítás iránti igényét a szerződés lejáratát megelőző 30 napon belül, vagy szerződés lejáratát követően nyújtja be, vagy a hosszabbítást a Szolgáltató felszólítására kezdeményezi, köteles a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori Díjszabásban meghatározott díjat megfizetni. A díjfizetés feltétele a hosszabbítás iránti kérelem Jogtulajdonosnak való megküldésének.

A Szolgáltató ezúton is felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a hosszabbítás iránti kérelem és az eljárási díj megfizetése nem jelenti azt, hogy a Felhasználó további felhasználási engedélyt kapott volna. A további felhasználás a Jogtulajdonos hozzájárulása nélkül nem megengedett, és jogi eljárást vonhat maga után. A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Jogtulajdonos biztosan engedélyezi a további felhasználást, vagy azt a továbbiakban is a korábbi felhasználási szerződésben meghatározott feltételekkel engedélyezi. Amennyiben a Jogtulajdonos a további felhasználáshoz nem járul hozzá, vagy nem a korábbi felhasználási szerződésben foglaltaknak megfelelő feltételekkel járul hozzá, ennek tényéről a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Felhasználót. A Szolgáltató a Jogtulajdonos döntéséből eredő, a Felhasználót ért kárért való felelősségét kizárja.

A hosszabbításért a Jogtulajdonos jogosult előleget kérni. Az előleg összege egyedileg (a hosszabbítás időtartamától, a tervezett előadásszámtól, nézőszámtól és jegyáraktól függően) kerül megállapításra.

A már aláírt felhasználási szerződés módosítására a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori Díjszabásban foglalt díj megfizetése ellenében, 30 (harminc) napos ügyintézési határidő mellett van mód. Abban az esetben, ha a Felhasználó 15 (tizenöt) napon belüli sürgősségi eljárás keretében kéri a jszerződés módosítását, úgy a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori Díjszabásban meghatározott ügyintézési díj megfizetésére köteles.

X. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rögzíti, hogy az egyes Szolgáltatások igénybevételének előre megszabott díja van, amely a Szolgáltató Weboldalán közzétett mindenkori Díjszabásban kerül meghatározásra. A Szolgáltató fenntartja a Díjszabásban rögzített és bármely jogcímen meghatározott díjak változtatásának jogát.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogkérési folyamat során a Jogtulajdonos bármilyen okból úgy dönt, hogy díjmentes felhasználási jogot ad a Felhasználónak, a Szolgáltató ebben az esetben is jogosult a Weboldalán feltüntetett mindenkori Díjszabásban meghatározott ügyintézési díjat felszámítani.

Amennyiben a Jogtulajdonos engedélyezi a felhasználást, a Felhasználó köteles a Jogtulajdonos részére az egyedi szerződésben megállapított marketinganyagokat, tiszteletjegyeket vagy tiszteletpéldányokat megküldeni.

A Szolgáltatónak a Jogtulajdonossal szembeni szakmai kötelessége, hogy a megtartásra kerülő előadások szakmai minőségét ellenőrizze. Amennyiben a szakmai színvonal a Jogtulajdonos által és az egyedi szerződésben meghatározott kritériumoknak nem felel meg, Felhasználó a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori Díjszabásban meghatározott díjat köteles megfizetni.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem az előírt kritériumoknak megfelelően él felhasználási jogával, az a felhasználási jog azonnali visszavonásával járhat. Az ebből eredő, Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jogosulatlan felhasználás a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény. 385. §-a szerinti büntetőeljárást vonhat maga után. A szerzői jog védelme alatt álló művet kizárólag a Jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével lehet felhasználni.

XI. Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság és korlátozott tárolhatóság elveit.

A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a Weboldalon érhető el.

A Szolgáltató az adatkezelés során minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően kezelje.

XII. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok

A Felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet; • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény; • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

Budapest, 2022. május 19.