Kátai & Bolza EN | HU
download Dokumentum letöltése PDF formátumban

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 20.§ (1) bekezdése, valamint az Európai Általános Adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében jelen tájékoztatóban tájékoztatjuk a weboldal használatával kapcsolatos adatkezelésekről, a KÁTAI & BOLZA Bt (Továbbá: Adatkezelő) szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos adatkezeléseiről, valamint az Ügynökséggel kapcsolatban álló üzleti partnerek adatainak kezeléséről. Tájékoztatjuk továbbá az Érintettet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelések során a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés módjáról, a kötelező adatvédelmi szabályokról, elvekről, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre, valamint arról, hogy milyen jogok állnak rendelkezésére jogai és érdekei védelme érdekében.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A KÁTAI & BOLZA Bt. elsősorban a gazdasági, illetve kulturális tevékenységet folytató magánszemélyek és vállalkozások számára nyújt ügynöki szolgáltatást, amelynek keretében elkerülhetetlen, hogy a természetes személyek adatait is kezelje, vagy feldolgozza. A KÁTAI & BOLZA Bt által kezelt adatok nagy része céges adat, a gazdasági tevékenységet folytató jogi személyekre vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozik. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, szabadalmi ügyvivők, jogutódok, szerzők stb. az adatvédelmi szabályok szempontjából magánszemélynek minősülnek így gazdasági tevékenységük keretében is az adataik kezelése személyes adatkezelésnek minősül. A cégek vezetői (tulajdonosai) és a kapcsolattartó munkatársak neve, elérhetősége, beosztása, aláírása is személyes adat.

1. Kire vonatkozik az Adatvédelmi tájékoztató? Kik az Érintettek?

a) Weboldalra látogatók b) Az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek c) Egyéb szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben, vagy az Adatkezelővel más célból kapcsolatba kerülő természetes személyek. d) Nyitott pozíciókra pályázók

2. Mire használjuk az adatait?

a) Kapcsolatfelvétel céljából, amennyiben e-mailben, telefonon vagy a honlapon található Online Jogkérés űrlapon kérdéssel fordul hozzánk valamely szolgáltatásunkkal kapcsolatban. b) Sütik kezelése a weboldal látogatói viselkedésének visszakövetése céljából c) A megrendelt szolgáltatás vagy szerzői jogok ellenértékének kiegyenlítése céljából d) A szerzői jogok, vagy megrendelt szolgáltatás kapcsán kapcsolattartás, egyeztetés céljából e) Szakmai rendezvényeken történő megjelenés alkalmával gyűjtött kontaktok, kapcsolatfelvétel, érdeklődés céljából f) Szerződés megkötésével, teljesítésével, annak megszűnésével kapcsolatban kezeljük a cégünkkel vevőként, szállítóként szerződött jogi személy képviseletében eljáró természetes személy bizonyos személyes adatait. g) Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából végzett adatkezelések, amennyiben a képviselt jogi személy igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat.

3. Milyen személyes adatait gyűjtjük, és milyen forrásból?

a) a kapcsolattartáshoz szükséges vagy azzal összefüggő egyéb adatok (családnév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, egyéb online elérhetőségek); b) az ügyfél, az ügyfél képviselője, a konkrét megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatai (név, lakcím, adóazonosító jel, levelezési cím, telefon, fax, e-mai elérhetősége, valamint a szerződés teljesítésével összefüggő további személyes adatok, a teljesítés során létrejött anyagok és levelezés); c) álláspályázattal kapcsolatban az önéletrajzban megadott személyes adatok (családnév, keresztnév, telefonszám, lakcím, email cím, fénykép, szakmai tapasztalat és tanulmányok leírása, beszélt nyelv(ek), hobbi; d) a velünk szerződött beszállítók, vevők képviseletében eljáró természetesz személyek adatai (családnév, keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám)

4. Az adatokhoz az alábbi forrásokból jutunk hozzá:

a) magától az érintettől, b) a megbízó jogi személy képviselőjétől, c) a megbízó természetes személytől,

5. Milyen alapon kezeljük az adatait?

a) Mert az Ön által képviselt jogi személlyel kötött szerződés teljesítéseshez ez elengedhetetlenül szükséges, vagy b) Mert a vállalkozás jogos érdeke így kívánja, vagy c) Mert jogszabály kötelezi a vállalkozást az adatai kezelésére, vagy d) Mert ehhez hozzájárult.

6. Ki lesz az adatai kezelésére feljogosítva?


Adatkezelő:
Név: KÁTAI & BOLZA Bt.
Székhely: 1056 Budapest, Szerb u. 17. I. em. 4.
E-mail: anyquestions@kataibolza.hu
Telefonszám: +36-1-462-0880
Weboldal: http://kataibolza.hu/


7. Kikkel oszthatjuk meg személyes adatait?

A tevékenységünk ellátásához IT (pl. tárhely, IT szolgáltatások, webfejlesztés,) és egyéb technikai szolgáltatók (pl. süti szolgáltatás) szolgáltatásait is igénybe kell vennünk.

Az adatfeldolgozók a nevünkben fogják kezelni a személyes adatait, szigorúan a mi utasításaink szerint és megfelelő garanciák nyújtása mellett.

Személyes adataidat megosztjuk, megoszthatjuk továbbá:


a) könyvelőnkkel, ügyvéd partnerünkkel és más tanácsadóinkkal, amikor szakmai és jogi tanácsadásra kérjük őket;
b) egyéb harmadik féllel, ha kötelesek vagyunk nyilvánosságra hozni vagy megosztani a személyes adataidat valamely jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében;
c) egyéb harmadik féllel a bíróság, a szabályozó hatóság vagy valamely közigazgatási szerv követelményeinek megfelelően eljárva

Adatfeldolgozók


KBOSS.hu Kft.- Online számlázási rendszer szolgáltató
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail: dpo@kboss.hu
Honlap: www.szamlazz.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási név, számlázási cím, számlaszám
Az adattovábbítás célja: számlák kiállítása
Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata:

MR Holding Kft. - Könyvelési szolgáltatás
Székhely: 1138 Budapest, Dagály utca 5-7. B. lház. 1. em. 1.
E-mail: info@mrholding.hu
Továbbított adatok köre: természetes személy ügyfél, illetve jogi képviselő esetében: vezetéknév, keresztnév, számlázási név, számlázási cím, számlaszám
Az adattovábbítás célja: könyvelési szolgáltatás, az Adatkezelő számviteli és adózási jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése.

BC.HU Kft.- IT szolgáltatást, domain és tárhely szolgáltatás
Székhely: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
E-mail: admin@bc.hu
Honlap: https://bc.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó (kódolva), számlázási név, számlázási cím, IP cím, beérkező és küldött e-mailek
Adattovábbítás célja: szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából, elektronikus levelezés
Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://bc.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Külső közvetítő szolgáltatók


Google Ireland Limited- Google Analytics- Webanalitikai társaság
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Honlap: www.google.com
E-mail: https://support.google.com/policies/answer/9581826
Továbbított adatok köre: anonimizált IP cím
Adattovábbítás célja: felhasználói viselkedés elemzése a honlapon
Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://policies.google.com/privacy

8. Meddig kezeljük adatait?

Ügyfélkapcsolati adatok

A kapcsolatfelvétel, szolgáltatások iránt való érdeklődés során keletkezett anyagok (jegyzetek, levelezés) 3 hónap elteltével törlésre kerülnek, amennyiben nem jön létre megrendelés.

Szerződés létrejöttével kapcsolatos adatok

A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon, amennyiben az indokolt. a szerződés megszűnését követően ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a Szerződés megszűnését, illetve, ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 (hat) évig.

A szolgáltatás igénybevétele során keletkezett anyagok, jegyzetek, a szolgáltatás teljesítése után 1 év elteltével törlésre kerülnek.

Számlázási adatok

Amennyiben az általunk nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi, számlázási adataidat az általunk megbízott Adatfeldolgozó tárolja jogszabályi felhatalmazás alapján maximum 8 évig, melynek leteltét követően ezen adatok törlésre kerülnek.

Pályázat, önéletrajz

Amennyiben sikertelen pályázat esetére hozzájárult a pályázati anyagának karrier adatbázisunkban történő felvételéhez, úgy pályázati anyagát a hozzájárulása viszavonásáig, de legfeljebb 1 évig megőrizzünk, hogy egy későbbi álláspályázattal kapcsolatban azt figyelembe vegyük, illetve felvegyük Önnel a kapcsolatot.

9. Milyen jogai vannak az adatkezelésekkel kapcsolatban?


1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről.
2. A személyes adataihoz való hozzáférés joga: bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataidhoz.
3. Kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog: ha megítélése szerint pontatlanul kezeljük az adatait, kérem jelezze, és azt javítjuk, töröljük.
4. Tájékoztatás címzettek személyéről: kötelesek vagyunk Önt arról is tájékoztatni, ha továbbítjuk valakinek az adatait.
5. Adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén): amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait.
6. Tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen.
7. Automatizált döntéshozatal esetén az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük jelezze, ha ilyet észlel.
8. A jogorvoslathoz való jog: jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

10. Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

KÁTAI & BOLZA Bt ügyvezetőjéhez:

Név: Lekli Miklós Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 17. I. em. 4. E-mail: anyquestions@kataibolza.hu

a) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9 Honlap: www.naih.hu Tel: +36-1-391-1400

b) Bírósághoz

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya Az Adatvédelmi tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. Az Adatvédelmi tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre, kivéve a Adatkezelőnek a foglalkoztatással vagy természetes személlyel kötött szerződéses kapcsolatai körében kezelt (un. kötelező) adatokra. Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022. ............-től visszavonásig hatályos.
 2. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása Adatkezelőként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsuk. A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető az Adatkezelő által üzemeltetett ............ weboldal kezdő oldalának láblécében. A módosítást követően a következő belépéssel van lehetősége az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseinek elfogadására. Utolsó módosítás időpontja: A korábbi verzió ITT érhető el.  

A jelen Tájékoztató 1. számú melléklete bővebb információt tartalmaz az alábbiakról:


  I. Fogalom meghatározások
  II. Adatkezelés az Adatkezelőnél
  III. Az egyes adatkezelések részletes leírása
  IV. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés
  V. Adatfeldolgozók kötelezettségei
  VI. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
  VII. Az Adatkezelő Honlapja
  VIII. Az Adatkezelő adatkezelés biztonságának biztosításával összefüggő kötelezettségei
  IX. Adatvédelmi incidens
  X. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  XI. Egyéb Tájékoztatás
  XII. Adatkezelési táblázat

Az Adatkezelési Tájékoztató 1. számú Melléklete:

I. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Adatkezelés az Adatkezelőnél

A személyes adatok kezelésére az Adatkezelőnél kizárólag abban az esetben kerül sor, ha:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás),
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (szerződés teljesítése),
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség),
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (jogos érdek),
 5. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek). Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az Adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni. A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással vagy szóban létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a szóbeli, ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. A Rendelet szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat. Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy szolgáltatást nem vehet igénybe.

III. Az egyes adatkezelések részletes leírása

a) A weboldal felhasználóit érintő egyes adatkezelések

Érintettek: a weboldal felhasználói, akik az Online Jogkérés űrlap kitöltésével az Adatkezelővel kapcsolatba kívánnak lépni az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatos konzultáció és ajánlatkérés céljából Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, adószám Adatok forrása: az érintett Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, a felhasználó érdeklődésére és kérdéseire történő válasz megadása Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 hónapig, amennyiben nem jött létre a felhasználóval szerződéses kapcsolat. Adattovábbításra sor kerül -e: nem

b) Karrier célból megadott személyes adatok, önéletrajz

Érintettek: az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkező azon felhasználók, akik az álláspályázatuk sikertelensége esetén az önéletrajz adatbázisba történő felvételhez kifejezetten hozzájárultak, valamint azon felhasználók, akik konkrét álláspályázat hiányában kifejezetten kérik az önéletrajz adatbázisba történő felvételüket Kezelt személyes adatok: az elküldött önéletrajzban és motivációs levélben, illetve a csatolt dokumentumokban szereplő személyes adatok (a pályázó kapcsolattartási adatai, lakcíme, e-mail címe, születés helye, ideje, születési név, képesítésre, végzettségre, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, a pályázó által megadott személyes adatok), a kiválasztási interjúk során a pályázó által megadott vagy a pályázó értékelésére vonatkozó adatok) Adatok forrása: az érintett Adatkezelés célja: jövőbeni betöltendő pozíció esetén toborzási kiválasztási eljárásban történő részvétel biztosítása, azonosítás, kapcsolattartás, az adott pozíció betöltéséhez szükséges képzettség meglétének igazolása, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat meglétének felmérése, továbbá a pályázó motivációjának értékelése, a pályázó alkalmasságának értékelése a kiválasztási eljárásban Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 1 év múlva az adatbázis frissítése érdekében az adatok törlésre kerülnek. Adattovábbításra sor kerül -e: nem

c) A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatok

Érintettek: Az ügyfél, az ügyfél képviselője, jogutódok, egyéb természetes személyek Kezelt személyes adatok: a konkrét megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatok (név, lakcím, adóazonosító jel, levelezési cím, telefon, e-mail elérhetőség, valamint a szerződés teljesítésével összefüggő további személyes információk és körülmények). Adatok forrása: az érintett Adatkezelés célja: A Szerződés megkötése és teljesítése, továbbá a Szerződéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése és teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján Adatkezelés időtartama: A szerződés létrejöttével kapcsolatos adatokat a szerződés időtartama alatt, illetve a szerződés lejártától számított 5 évig, illetőleg 10 évig őrizzük meg, illetve a szerződés megszűnését követően ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a Szerződés megszűnését, illetve, ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 (hat) évig.

A kapcsolattartók személyes adatait a kapcsolattartó személyének változásától számított legfeljebb egy évig őrizzük meg.

A Számviteli tv. szerint a számviteli bizonylatokat, illetve az azokhoz tartozó személyes adatokat a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 (öt) évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeljük.

d) A szerződéses partnerek kapcsolattartóinak adatkezelése

Érintettek: A szerződés teljesítésében kapcsolattartóként résztevevő, az adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, beosztás Adatok forrása: az Adatkezelő szerződéses partnere Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése. Adatkezelés jogalapja: A szerződés megkötése, teljesítése és megszüntetése érdekében a felek együttműködésének elősegítése és a felek közötti kommunikáció megvalósításához fűződő jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) alapján. (Érdekmérlegelési teszt kérésre hozzáférhető.) Adatkezelés időtartama: A Számviteli tv.szerinti időtartamban, a fent kifejtettek szerint. Adattovábbításra sor kerül -e: nem

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.

IV. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panasz érkezik az Adatkezelőhöz az adatkezelés célja az érintett és a panasz azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás. A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése jogszabályi előírások, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező. Az Adatkezelő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet, illetve az arra adott válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, így a személyes adatokat 5 évig kezeli.

V. Adatfeldolgozók kötelezettségei

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak a Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai feltételekkel rendelkeznek és az ezekhez szükséges követelményeket betartják és végrehajtják. Az Adatkezelő kijelenti, hogy szolgáltatás nyújtása során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik a fenti követelménynek megfelelnek. Az adatfeldolgozók erre irányuló nyilatkozatai az Adatkezelő rendelkezésére állnak. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

VI. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

Különleges adatok kezelésére nem kerül sor az adatkezelőnél. A bármely módon a vállalkozó tudomására hozott, vagy tudomására jutott ilyen adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

VII. Az Adatkezelő Honlapja

Az Adatkezelő elsősorban saját Honlapján keresztül mutatja be szolgáltatásait és jeleníti meg kínálatát. A Honlapon keresztül Online Jogkérésre van lehetőség minimális személyes adat megadásával.

Az Adatkezelő a Honlap alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő sütiket (cookie) használja:

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k Ezek a cookie fájlok feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön böngészni tudja a weboldalt és használhassa az oldal speciális funkcióit, mint például a weboldalak biztonságos részéhez való hozzáférés. Lehetővé teszik például a bevásárlókosár használatát vagy a megrendelés állapotának ellenőrzését. Az állandó cookie-kat általában nem használják ebben a kategóriában, hacsak nem valóban szükségesek.

 2. Funkcionális cookie-k Ezek a cookie fájlok információkat gyűjtenek a felhasználó viselkedéséről. Lehetővé teszik például a bejelentkezési adatok megjegyzését, az adatok biztonságának biztosítását valamint, hogy biztosíthassuk oldalaink megjelenésének következetességét. Ezek a cookie-k a weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki.

 3. Teljesítményt növelő cookie-k A teljesítmény cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalakat. Ezeknek köszönhetően megérthetjük, hogy a látogatók hogyan használják weboldalunkat, majd ezt követően javíthatjuk oldalunk kinézetét, tartalmát és funkcióit.

Analitikai eszközök A reklámszolgáltatások keretében weboldalunk analitikai eszközöket használ. Ezeknek köszönhetően reklámkampányokat valósíthatunk meg, értékelhetjük az ügyfeleink viselkedését.

Google Analytics A weboldalunkon böngésző ügyfeleink viselkedésének ellenőrzésére szolgál. A felhasználót kizárólag a cookie-k alapján értékeljük. Semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: https://www.google.com/settings/ads. A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Weboldalunkon a Google Ireland Limited, Google Analytics közönségmérő szolgáltatást szolgáltatását használjuk, amely cookie-k segítségével elemzi a felhasználók viselkedését. A Google Analytics webhely látogatóinak IP címét is rögzíti, azonban azt a tárolás vagy elemzés előtt lerövidíti, ezáltal anonimizálja (amennyiben ez technikailag lehetséges). Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik. Csak kivételes esetben kerül át a teljes IP-cím rövidítés céljából a Google egyesült államokbeli szerverére. A Google nem egyesíti más adatokkal a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódóan a böngészője által átadott IP-címet. Amikor felkeresi weboldalunkat, akkor a Google összekapcsolhatja az a weboldalunkon végzett tevékenységekre vonatkozó adatokat a hirdetési szolgáltatásainkat használó egyéb webhelyeken végzett tevékenységekre vonatkozó adatokkal. A Google személyre szabott hirdetések megjelenítésével, az ezzel összefüggő adatkezelésekkel, és a funkció kikapcsolásával kapcsolatosan a következő címen nyújt tájékoztatást: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=hu

A cookie-k beállítása A webböngészők többsége támogatja a cookie-k kezelését. A böngésző beállítása során az egyes cookie-k manuálisan törölhetők, leállíthatók vagy teljes mértékben letilthatók. Megteheti azt, hogy csak bizonyos webhelyeken engedélyezi a cookie-kat. Oldalunkon egyszerűen és ingyenesen tilthatja le a cookie-k feldolgozását a böngészőjén keresztül. Ha a böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, akkor feltételezzük, hogy elfogadja a szervereink és weboldalaink által alkalmazott szabványos cookie-k használatát. További információk http://www.youronlinechoices.com/hu/

Részletesebb tájékoztatást a sütikről a Sütitájékoztatóban olvashat.

VIII. Az Adatkezelő adatkezelés biztonságának biztosításával összefüggő kötelezettségei

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő fokozottan ügyel az Érintettek személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja. Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

IX. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

• személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása, • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz, • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése, • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által stb. Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az Adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az Adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell. Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, megrendelőinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintett Felhasználót.

X. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Hozzáférési jog A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeli-e. Amennyiben az adatkezelés megvalósul, Felhasználó információt kérhet az Adatkezelő által kezelt adatokról, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait. Felhasználó kérheti továbbá, hogy az Adatkezelő az általa kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz biztosítson Felhasználó számára hozzáférést.

  A Felhasználó a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1056 Budapest, Szerb u. 17. I. em. 4.) vagy a anyquestions@kataibolza.hu címre küldött e-mailben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

 2. Helyesbítéshez való jog A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját a hiányos személyes adatok kiegészítését az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1056 Budapest, Szerb u. 17. I. em. 4), illetve a anyquestions@kataibolza.hu címre küldött e-mailben.

 3. Törléshez való jog A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (.1056 Budapest, Szerb u. 17. I. em. 4), illetve a anyquestions@kataibolza.hu címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését abban az esetben, ha a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte, b) az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte, e) uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1056 Budapest, Szerb u. 17. I. em. 4) illetve az anyquestions@kataibolza.hu címre küldött e-mailben kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelést jogellenesnek tartja, de valamilyen okból nem kéri a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 5. Adathordozhatósághoz való jog A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 6. Tiltakozáshoz való jog A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1056 Budapest, Szerb u. 17. I. em. 4) illetve az anyquestions@kataibolza.hu címre küldött e-mailben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. Az Adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel az érintett személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Az Adatkezelő az Érintettet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol:

  Érintett kérelme Határidő
  Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy 30 napon belül (ha nem az érintett adja át)
  Hozzáféréshez való jog 30 nap
  Helyesbítéshez való jog 30 nap
  Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
  Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
  Adathordozhatósághoz való jog 30 nap
  Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor


 7. Jogérvényesítési lehetőségek Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az anyquestions@kataibolza.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (1056 Budapest, Szerb u. 17. I. em. 4) kérhet tájékoztatást. Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasza van, először célszerű az Adatkezelővel egyeztetni. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

  A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

XI. Egyéb tájékoztatás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. A vállalkozó ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Adatkezelő a Tájékoztató módosítását köteles honlapján közzétenni. A Felhasználó a Honlap további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.  

Adatkezelési Tájékoztató 2. számú melléklete

Kezelt személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés alapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

 • Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás iránt érdeklődő jogi személyeket képviselő természetes személyek, illetve érdeklődő természetes személyek e-mail címe, telefonszáma, ebből adódó elektronikus levelezés Hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása, egy esetleges szerződés létrejöttéhez szükséges információk A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont],

Ha csak érdeklődés: jogos érdek Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év), amely a Ptk. szerinti, a szerződésekre általánosan irányadó polgári jogi igényérvényesítési határidő. Ha nem jön létre szerződés, 3hónap

 • Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló beszállítókat képviselő természetes személy születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát A Partnerrel létrejött szerződés teljesítése, - ideértve, többek között, a Számv.tv. szerinti bizonylatok kiállítását és megőrzését -, a szerződés teljesítése során a hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása, a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő elévülési időn belül az esetleges jogviták rendezése.
 • A számviteli bizonylatokkal kapcsolatban a természetes személy (egyéni vállalkozó) Szerződéses partnerek esetében az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] - számviteli bizonylat kiállítási kötelezettség a Számv.tv. 165-166. § alapján.
 • Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség a számla kiállításától számított 8 (nyolc) év (Számv.tv. 169. §).
 • Szolgáltatás során keletkezett anyagok, jegyzetek, fényképek, egyéb dokumentációk A Szolgáltatás teljesítése érdekében. A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont],
  A szolgáltatás teljesítésétől számított 1 év.
 • Honlapon használt sütik Marketing és analitikai célú tevékenység céljából Az érintett hozzájárulás alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
Kezelt személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés alapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás iránt érdeklődő jogi személyeket képviselő természetes személyek, illetve érdeklődő természetes személyek e-mail címe, telefonszáma, ebből adódó elektronikus levelezés Hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása, egy esetleges szerződés létrejöttéhez szükséges információk A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont],

Ha csak érdeklődés: jogos érdek
Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év), amely a Ptk. szerinti, a szerződésekre általánosan irányadó polgári jogi igényérvényesítési határidő.
Ha nem jön létre szerződés, 3 hónap
2. Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló beszállítókat képviselő természetes személy születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát A Partnerrel létrejött szerződés teljesítése, - ideértve, többek között, a Számv.tv. szerinti bizonylatok kiállítását és megőrzését -, a szerződés teljesítése során a hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása, a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő elévülési időn belül az esetleges jogviták rendezése. A számviteli bizonylatokkal kapcsolatban a természetes személy (egyéni vállalkozó) Szerződéses partnerek esetében az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] - számviteli bizonylat kiállítási kötelezettség a Számv.tv. 165-166. § alapján. Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség a számla kiállításától számított 8 (nyolc) év (Számv.tv. 169. §).
4. Szolgáltatás során keletkezett anyagok, jegyzetek, fényképek, egyéb dokumentációk A Szolgáltatás teljesítése érdekében. A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], A szolgáltatás teljesítésétől számított 1 év.
6. Honlapon használt sütik Marketing és analitikai célú tevékenység céljából Az érintett hozzájárulás alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.