Kátai & Bolza EN | HU
download Dokumentum letöltése PDF formátumban


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


I. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a KÁTAI & BOLZA Irodalmi Ügynökség Betéti Társaság (székhely: 1056 Budapest, Szerb utca 17. 1. em. 4; adószám: 28591584-2-41, cégjegyzékszám: 01-06-414864, képviseli: Lekli Miklós ügyvezető, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://kataibolza.hu/ oldalon (a továbbiakban: Weboldal) felvonultatott szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével kapcsolatos feltételeit tartalmazza, így különösen a Szolgáltató és a Szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) (Szolgáltató és Felhasználó együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a Felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal esetében a Weboldal kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak, ezen szabályzatoknak a jelen ÁSZF-fel ellentétes rendelkezései esetén a jelen ÁSZF tekintendő érvényesnek a Szolgáltatásokra vonatkozóan.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által kínált bármely szolgáltatást igénybe kívánja venni, vagy azok iránt érdeklődik, a jelen ÁSZF rendelkezéseit köteles elfogadni. Felhasználó a Szolgáltatás iránti ajánlatkéréssel, valamint a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, tudomásul vette és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

A Weboldalon keresztül intézett a Szolgáltatásra irányuló ajánlatkérés során a Felhasználó a Weboldalon az „online jogkérés” cím alatt található jelölőnégyzet kiválasztásával fogadhatja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Amennyiben a Weboldalon kívül történik az ajánlatkérés, a Szolgáltató köteles papír alapon, vagy egyéb igazolható módon elérhetővé tenni jelen ÁSZF-et, melyet a Szolgáltatás igénybe vevése előtt a Felhasználó köteles elfogadni.

A Szolgáltató esetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

A jelen ÁSZF 2022. május 19-én lép hatályba, mely megegyezik az ÁSZF Weboldalon történő közzétételének napjával. Jelen ÁSZF a hatályba lépését követően igénybe vett Szolgáltatások tekintetében alkalmazandó.

Az ÁSZF rendelkezései annak hatálybalépésének napjától kezdődően valamennyi Szolgáltatás igénybevételére, valamint valamennyi a Szolgáltatásokat igénybe vevőre, illetve ajánlatkérő Felhasználóra nézve hatályosak.

A Szolgáltatónak jogában áll a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. A Szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

II. A Szolgáltató adatai:


Név: KÁTAI & BOLZA Irodalmi Ügynökség Betéti Társaság
Székhely és levelezési cím: 1056 Budapest, Szerb utca 17. 1. em. 4.
Adószám: 28591584-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-06-414864
E-mail cím: anyquestions@kataibolza.hu
Bankszámlaszám (HUF): 10300002-20515128-00003285
Bankszámlaszám (EUR): 10300002-10011090-00014887
Bankszámlaszám (USD): 10300002-20515128-40120016
Bankszámlaszám (GBP): 10300002-10011090-00014045


Tárhelyszolgáltató adatai: BC.HU Kft.-
Székhelye: 1155 Budapest, Wysocki u. 3
Elérhetőség: admin@bc.hu
Honlap: https://bc.hu

III. A Szolgáltató Weboldalának elérhetősége

http://kataibolza.hu/

IV. A Szolgáltató Ügyfélszolgálata

A Szolgáltató a Weboldal működésével, a Szolgáltatásokkal, illetve azok igénybevételével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén e-mail útján, az anyquestions@kataibolza.hu e-mail címen áll az Ügyfelek szíves rendelkezésére.

V. Az ÁSZF elérhetősége

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit a Weboldalán teszi közzé.

VI. Fogalom meghatározások

Szolgáltatás: jelen ÁSZF értelmében szolgáltatásnak tekintendő a Szolgáltató által színpadi szerzők, fordítók, írók művei jogainak hazai és határon túli színházak, könyvkiadók, filmgyártók számára történő közvetítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és tanácsadás.

Szolgáltató: a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat nyújtó KÁTAI & BOLZA Irodalmi Ügynökség Betéti Társaság.

Felhasználó: minden olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, vagy arra ajánlatot kér.

Jogtulajdonos: Az adott műhöz kapcsolódó mindennemű szerzői jog jogosultja, aki a jelen ÁSZF, illetve az ahhoz kapcsolódó szerződéseknek nem közvetlenül szerződő fele.

Egyeztetési eljárás: A Szolgáltató és a Felhasználó közötti eljárás, melyben Felek a jogkérés elbírálásáról, illetve annak pozitív elbírálása esetén a Szolgáltatás díjáról és feltételeiről egyeztetnek.

VII. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a Weboldal felső csíkjában található „Szerzőink” és „Szolgáltatások” menüpontra történő kattintással érhetők el. A Szolgáltatás iránt érdeklődő Ügyfelek elsősorban a Weboldalon keresztül az „online jogkérés” fülre kattintással – a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásával - tudnak ajánlatot kérni a kiválasztott Szolgáltatásra, valamint ezen a módon tudják a jogkérési folyamatot megindítani. Jelen ÁSZF-ben foglaltak attól a pillanattól kezdve érvényesek a Felekre, amikor a Felhasználó a Weboldalon az „online jogkérés” fül alatt a személyes adatait, illetve a mű felhasználásának engedélyeztetéséhez szükséges egyéb adatokat kitölti és elküldi elektronikus úton Szolgáltató részére, majd ezen ajánlatkérés beérkezését Szolgáltató elektronikus úton írásban visszaigazolja. A Felhasználó az ajánlatkérés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

A szerződés a Felek között elsősorban a magyar Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szerinti feltételekkel jön létre.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéért a Weboldalon feltüntetett, díjszabásban meghatározott mindenkori díjat köteles fizetni Szolgáltató részére (a továbbiakban: Díjszabás).

VIII. Szolgáltatóval történő Felhasználói kapcsolatfelvétel, árajánlat kérése és a szerződéskötés menete

Az Ügyfélnek elsősorban elektronikus úton van lehetősége felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Az elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel elsősorban a Weboldalon keresztül az alábbiakban részletezett módon lehetséges.

A Weboldalon a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételhez nem szükséges a Felhasználónak regisztrálnia, az regisztráció nélkül is elkezdhető és lefolytatható. A Szolgáltatás iránt érdeklődő Ügyfelek elsősorban a Weboldalon keresztül az „online jogkérés” fülre kattintással – a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásával - tudnak ajánlatot kérni a kiválasztott Szolgáltatásra, valamint ezen a módon tudják a jogkérési folyamatot megindítani. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató ajánlatot tudjon adni, az Ajánlatkérő űrlapon szereplő adatok megadása, valamint az Adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadása szükséges. Ezt követően az „Űrlap küldése” gombra kattintással küldhető meg az Ajánlatkérés iránti kérelem. Szolgáltató ezúton is felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az ajánlatkérés nem minősül szerződéskötésnek. A szerződéskötésre a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján kerül sor.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlatkérést egyéb szóbeli, vagy írásbeli módon rögzítse. A Szolgáltató a Weboldalon kívül történő jogkérési ajánlat benyújtásáért többletköltséget számol fel, amelynek mindenkori díja a Weboldalon található Díjszabásban kerül rögzítésre.

A Felhasználó a Weboldalon az „online jogkérés” cím alatt található űrlap kitöltésekor, az engedélyezni kívánt terület választásával dönt arról, hogy földrajzilag mely területre (településre) tekintettel kívánja igénybe venni a Szolgáltatást. Ezt követően nyílik lehetősége annak eldöntésére is, hogy a kizárólagos jogbirtoklás lehetőségét igénybe kívánja-e venni. Amennyiben kizárólagosságot igényel a Felhasználó, - azaz olyan jogot kíván szerezni, amely biztosítja számára az adott földrajzi terület (település) tekintetében a kizárólagos jogbirtoklást - azt megteheti az engedélyezni kívánt terület megválasztását követően megjelenő „kizárólagosság” felirat melletti jelölőnégyzet bejelölésével. A kizárólagosság megigénylése a Díjszabásban meghatározottaknak megfelelően az általánostól eltérő díj megfizetése ellenében lehetséges. Szolgáltató rögzíti, hogy a kizárólagosság iránti kérelem nem jár automatikusan a kizárólagosság megszerzésével, annak feltételeit a Szolgáltató és a Felhasználó az Engedélyezési eljárás során egyeztetik.

Szolgáltató ezúton is kéri és felhívja a Felhasználókat arra, hogy az ajánlatkérő lapon szereplő adatokat pontosan és a valóságnak megfelelő adatokkal töltsék ki. A várható jogdíjak ugyanis ezen adatok alapján kerülnek megállapításra.

A Felhasználó köteles a jogkérésben szereplő információk kitöltésekor jóhiszeműen eljárni, a megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az azokban történt változást haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. A hibás vagy valótlan adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Felhasználó az űrlap kitöltésekor szándékosan vagy gondatlanul helytelen információkat ad meg, akkor az ebből fakadó esetleges károkért – ide értve a Szolgáltatónak okozott kárt is - kizárólag a Felhasználó felel.

Amennyiben az ajánlatkéréskor a Weboldalon keresztül, szóban vagy egyéb módon írásban rögzített ajánlatkérés esetén a Felhasználó által megadott információk teljesek, azaz az ajánlatkéréshez nem szükséges további információ Felhasználótól való bekérése, a Szolgáltató az ajánlatkérés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül elektronikus úton megküldi a várható jogdíj mértékét tartalmazó ajánlatát Felhasználó részére, melyre a Felhasználó 15 (tizenöt) napon belül köteles elektronikus úton írásban reagálni.

Amennyiben az Egyeztetési eljárás eredményes (tehát a Felhasználó az ajánlatot elfogadja) a Felhasználó és a Szolgáltató között, a Szolgáltató a külön Díjszabásban meghatározott ügyintézési díjról elektronikus úton 8 (nyolc) napos fizetési határidővel kiállított számlát küld a Felhasználó részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jogkérését csak abban az esetben továbbítja a Jogtulajdonos részére, amennyiben a Weboldalon közzétett mindenkori Díjszabásban szereplő ügyintézési díj határidőben megfizetésre került Szolgáltató részére. Az ügyintézési díj a Szolgáltató által megjelölt bankszámlán történő jóváíráskor minősül teljesítettnek.

Amennyiben a Felhasználó 15 (tizenöt) napon belül nem reagál írásban a Szolgáltató által küldött ajánlatban foglaltakra, abban az esetben az Egyeztetési eljárás felfüggesztésre kerül. Amennyiben a Felhasználó 15 (tizenöt) napon túl reagál a Szolgáltató által megküldött ajánlatban foglaltakra, úgy Szolgáltató a Weboldalon található mindenkori Díjszabásban meghatározott összegű külön eljárási díj felszámítására jogosult.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató ajánlatában foglaltakat elfogadja, és a jogkérési eljárás megindításához szükséges eljárási díjat megfizette Szolgáltató részére, a Szolgáltató a jogkéréssel megkeresi a Jogtulajdonost. Szolgáltató ezúton is felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az ajánlatkérés és az eljárási díj megfizetése nem jelenti azt, hogy a Felhasználó felhasználási engedélyt kapott volna. A felhasználás a Jogtulajdonos hozzájárulása nélkül nem megengedett és jogi eljárást vonhat maga után.

Szolgáltató ezúton is felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy Szolgáltató által megküldött ajánlatban foglaltak irányadó jellegűek. Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Jogtulajdonos biztosan engedélyezi a jogkérést, vagy azt az ajánlatban foglalt összeggel, feltételekkel engedélyezi a későbbiekben. Amennyiben az ajánlatban meghatározott jogdíjhoz képest a Jogtulajdonos csak eltérő összegű jogdíj ellenében, vagy eltérő feltételekkel járul hozzá a felhasználáshoz, ennek tényét Szolgáltató jelzi Felhasználó felé, és a Felek közötti Egyeztetési eljárás újra megkezdődik. Amennyiben a Jogtulajdonos a felhasználáshoz nem járul hozzá, annak tényéről a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Felhasználót. A Szolgáltató a Jogtulajdonos döntéséből eredő a Felhasználót ért kárért való felelősségét kizárja.

Amennyiben a Jogtulajdonos az Egyeztetési eljárás során megvitatott feltételekkel együtt elfogadja a jogkérést, a Szolgáltató tájékoztatja ennek tényéről a Felhasználót és előkészíti, valamint megküldi az egyedi Szerződést a Felhasználó részére. A Felhasználó a szerződés áttekintését követően egy ízben módosítási javaslatokkal élhet, mely módosítási javaslatait jogosult írásban jelezni a Szolgáltató felé.

A szerződéskötés online megkeresés esetében elektronikus úton az https://www.eszerzodes.hu/ weboldalon keresztül történik, ingyenes regisztrációt követően. Amennyiben a Felhasználó személyesen (szóban, vagy a Weblapon kívüli egyéb írásbeli módon) fordul a Szolgáltatóhoz, úgy lehetőség van papír alapú szerződéskötésre, ez esetben azonban a Felhasználó a Szolgáltató Weboldalán feltüntetett mindenkori Díjszabásban rögzített díj megfizetésére köteles.

Felhasználó az https://www.eszerzodes.hu/ weboldalon keresztül kötött szerződést a https://www.eszerzodes.hu/ weboldalon meghatározott módon, a papír alapon megkötni kívánt szerződést az aláírásával ismeri el. Az aláírást követően a Szolgáltató jogosult kiszámlázni a Felhasználó részére az eljárás során keletkezett és a Weboldalon feltüntetett mindenkori Díjszabásban rögzített díjakat. A felhasználásra irányuló egyedi szerződés aláírásával Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye annak tényét, hogy a Felhasználó mely műre kapott felhasználási jogot.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a jogdíjon és a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori ügyintézési díjakon felül felmerülő egyéb költségek (külföldi jogtulajdonosnál a bankköltség hozzájárulás a külföldi bankszámlára történő átutalásokhoz, a hatályos jogszabályok által előírt adók, járulékok) Felhasználót terhelik.

Amennyiben a Felhasználó a Jogtulajdonos hozzájárulását követően eláll a korábban megküldött jogkéréstől, úgy a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori Díjszabásban foglalt díj megfizetésére köteles.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésre tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

IX. Hosszabbítás, módosítás

Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között kizárólag az egyedi szerződésben rögzített, határozott időtartamra jön létre szerződés.

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között korábban már létrejött egy adott felhasználásra vonatkozó szerződés, abban az esetben annak lejártát, illetve megszűnését megelőző legfeljebb 30 napig külön eljárási díj nélkül jogosult a Felhasználó az arra rendszeresített űrlapon a közte és a Szolgáltató között fennálló szerződés meghosszabbítását kérni.

Amennyiben a Felhasználó a hosszabbítás iránti igényét a felhasználásra vonatkozó jog lejártát, vagy megszűnését megelőző 30 napon belül nyújtja be, vagy a korábbi felhasználási jog lejártát követően, vagy a Szolgáltató felszólítására kezdeményezi a hosszabbítást, úgy köteles a Szolgáltató Weboldalán található mindekori Díjszabásban meghatározott díjat megfizetni. A díjfizetés feltétele a hosszabbítás iránti - az arra rendszeresített űrlapon kiállított - kérelem Jogtulajdonoshoz való megküldésének. Szolgáltató ezúton is felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a hosszabbítás iránti kérelem és az eljárási díj megfizetése nem jelenti azt, hogy a Felhasználó további felhasználási engedélyt kapott volna. A további felhasználás a Jogtulajdonos hozzájárulása nélkül nem megengedett és jogi eljárást vonhat maga után. Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Jogtulajdonos biztosan engedélyezi a további felhasználást, vagy azt a korábbi felhasználásra jogosító szerződésben meghatározott jogdíjon és feltételekkel engedélyezi a későbbiekben. Amennyiben a Jogtulajdonos a további felhasználáshoz nem járul hozzá, vagy nem a korábbi felhasználásra jogosító szerződésben foglaltaknak megfelelő feltételekkel járul hozzá, annak tényéről a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Felhasználót. A Szolgáltató a Jogtulajdonos döntéséből eredő a Felhasználót ért kárért való felelősségét kizárja. A hosszabbításért a Szolgáltató jogosult előleget kérni. Az előleg összegéről (a hosszabbítás időtartamára, a jogkérés alapdíjára, az előadásszám nagyságától függően) a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

A már aláírt felhasználási szerződés módosítására a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori Díjszabásban foglalt díj megfizetése ellenében, 30 (harminc) napos ügyintézési határidő mellett van mód. Abban az esetben, ha a Felhasználó 15 (tizenöt) napon belüli sürgősségi eljárás keretében kéri a jogdíjszerződés módosítását, úgy a Szolgáltató Weboldalán található mindenkori Díjszabásban meghatározott ügyintézési díj megfizetésére köteles.

X. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rögzíti, hogy az egyes Szolgáltatások igénybevételének előre megszabott díja van, amely a Szolgáltató Weboldalán közzétett mindenkori Díjszabásban kerül meghatározásra. A Díjszabásban rögzített és bármely jogcímen meghatározott díjak változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy amennyiben a várható jogdíj nem éri el az 50.000-Ft-ot, úgy a Szolgáltató nem jogosít, az arra irányuló kérelmet elutasítja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogkérési folyamat során a Jogtulajdonos bármilyen okból úgy dönt, hogy díjmentes felhasználási jogot enged a Felhasználónak, a Szolgáltató abban az esetben is jogosult a Weboldalán feltüntetett Díjszabásban meghatározott ügyintézési díjat felszámítani, melyet Felhasználó köteles megfizetni. Amennyiben a felhasználáshoz a Jogtulajdonos hozzájárul, a Felhasználó köteles a Jogtulajdonos részére az egyedi szerződésben megállapított mértékű a jövőben megtartandó előadásokra vonatkozó tiszteletpéldányt/tiszteletjegyet/marketing anyagot megküldeni. A Szolgáltató szakmai kötelessége, hogy a jövőben megtartásra kerülő előadások szakmai minőségét ellenőrizze. Amennyiben a színvonal a Jogtulajdonos által és az egyedi megállapodásban meghatározott kritériumoknak nem felel meg, úgy Felhasználó a Felhasználó Weboldalán található Díjszabásban meghatározott összegű díjat köteles Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem az előírt kritériumoknak megfelelően él felhasználási jogával, úgy az a felhasználási jog azonnali visszavonásával járhat. Az ebből eredő, Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jogosulatlan felhasználás a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény. 385.§-a szerinti büntetőeljárást vonhat maga után. Kizárólag a Jogtulajdonos előzetes, írásos engedélyével lehet a szerzői jog védelme alatt álló művet felhasználni.

XI. Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság elveit. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a Weboldalon érhető el. A Szolgáltató az adatkezelés során megtesz minden technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy a Felhasználó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően kezelje.

XII. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet; • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény; • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

Budapest, 2022. május 19.